×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  

مهندس کورش عابدینی دستگردی

 

 

        شرح وظایف  مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

 •  حضور در کلیه جلسات اصلاح و تغییر طرحهای پیشنهادی و طرحهای ملی مرتبط با مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

 • راهنمایی و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آنها

 • نگهداری و مطالعه قوانین و بخشنامه ها و دستورا لعمل های صادره و راهنمایی و مطلع نمودن افراد تحت نظارت از مفاد آن

 • سرپرستی و ارائه خط مشی و دستورالعمل های لازم به کارکنان تحت سرپرستی

 •  تنظیم بودجه سالیانه و تقسیم اعتبار تعیین شده و تایید فرمهای اطلاعاتی تکمیل سازمانهای ذیربط

 •  نظارت عالی بر اجرای طرحهای عمرانی ملی

 • هماهنگی جهت بازرسی های دوره ای و تهیه جداول و چک لیستهای پروژه های ملی

 • تایید پیش نویس قراردادهای تهیه شده جهت مشاوران و پیمانکاران

 •  شرکت در جلسات اجرائی پروژه ها

 • نظارت بر عملکرد پیمانکاران و مشاورین طرحهای ملی

 • تائید صورت وضعیتهای موقت و قطعی پیمانکاران

 • تصویب و تائید تغییر مشخصات و نقشه ها و تعیین قیمتهای جدید و تنظیم دستور کارهای اجرائی

 •  تطبیق عملکرد مشاورین و پیمانکاران با بخشنامه ها و دستورالعمل های معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی

 •  شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی فنی استان و فرمانداریها

 • هماهنگی با کارشناسان استانداری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت بازدیدهای دوره ای

 • تشکیل کمیسیونهای تحویل قطعی و تحویل موقت پروژه ها 

 • رسیدگی به حق الزحمه مشاورین در فازهای یک و دو و سه

 •  ارائه گزارشات لازم به مقامات دانشگاه

 • برنامه ریزی و شرکت در جلسات مزایده و مناقصه های طرحهای ملی و تهیه اطلاعات فنی فراخوانهای پروژه ها 

 • برنامه ریزی به منظور ارتقا دانش فنی کارشناسان و بهره مندی از فناوریهای  نوین

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست