×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه نظارت بر طرح های عمرانی شامل بخش های ذیل می باشد :

- رئیس گروه

- کارشناس مسئول نظارت

کارشناس نظارت

 

وظایف و اختیارات شامل :

رئیس اداره نظارت :

          بازدید از مراحل مختلف پروژه های عمرانی با هماهنگی مسئول واحد نظارت

           بررسی و تایید به صورت وضعیت پیمانکاران پروژه ها

           بررسی و هماهنگی جهت تنظیم پیش نویس موافقتنامه طرحهای عمرانی

           برگزاری جلسات هماهنگی با سایر واحدهای مدیریت

            شرکت در جلسات هماهنگی و اجرایی پروژه های عمرانی و بررسی مشکلات آنها

          بررسی عملکرد مشاورین و پیمانکاران و تطابق آنها با بخشنامه ها، دستور العملها، ضوابط و مشخصات فنی

           بررسی و نظارت بر عملکرد سالیانه پروژه های عمرانی

            ارجاع کار و نظارت بر کار کارشناسان زیر مجموعه

           ارائه آموزش به همکاران

           هماهنگی و برنامه ریزی جهت بازدید های دوره ای، تهیه چک لیست و تهیه جدول اطلاعات پروژه ها و جهت ارایه گزارش به دستگا ههای ذیربط

          برگزاری جلسات مشترک با مسئولین واحدهای مرتبط به منظور بهبود فرایند های کاری

         برگزاری جلسات مشترک ماهیانه با کارشناسان گروه نظارت جهت ارزیابی عملکرد و اخذ گزارش پروژه های عمرانی

         ارزیایی کیفی پروژه های عمرانی و اتخاذ تدابیر فنی در خصوص بهبود فرایند های اجرایی

          برگزاری جلسات مشترک با پیمانکاران پروژه های عمرانی

         عضویت در کمیسیون تحویل زمین ،تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی

         تایید حکم ماموریت بازدید از پروژههای عمرانی گروه نظارت با هماهنگی امور اداری و مدیریت

         برنامه ریزی به منظور ارتقا دانش فنی کارشناسان و بهره مندی از فناوریهای  نوین

 

کارشناس مسئول اداره نظارت :

          رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران پروژه ها

          شرکت در جلسات هماهنگی و اجرایی پروژه های عمرانی و بررسی مشکلات آنها

          عضویت در کمیسیون تحویل زمین ،تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی

          ارزیایی کیفی پروژه های عمرانی و اتخاذ تدابیر فنی در خصوص بهبود فرایند های اجرایی

          هماهنگی و برنامه ریزی جهت بازدید های دوره ای، تهیه چک لیست و تهیه جدول اطلاعات پروژه ها و جهت ارایه گزارش به دستگا ههای ذیربط

          بررسی و هماهنگی جهت تنظیم پیش نویس موافقتنامه طرحهای عمرانی

          بررسی و نظارت بر عملکرد سالیانه پروژه های عمرانی

          برگزاری جلسات مشترک ماهیانه با کارشناسان گروه نظارت جهت ارزیابی عملکرد و اخذ گزارش پروژه های عمرانی

          بررسی عملکرد مشاورین و پیمانکاران و تطابق آنها با بخشنامه ها، دستور العملها، ضوابط و مشخصات فنی

 

کارشناس اداره نظارت :

-   رسیدگی به صورت وضعیتهای موقت و قطعی پیمانکاران

-   رسیدگی به صورت وضعیت مهندسان مشاور

-   نظارت بر کلیه طرحهای احداثی

-   کنترل نقشه های چون ساخت ( ازبیلت ) پروژه های در دست اجرا

-   تهیه گزارش از فعالیتها ومشکلات و پیش رفتها به سرپرست مربوطه

-   شرکت در جلسات کارگاهی پروژه ها

-   انجام سایر امور محوله

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست