×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اداره نگهداشت منابع شامل بخش های ذیل می باشد :

  •        رئیس گروه
  •       کارشناس مسئول اداره نگهداشت منابع
  •      کارشناس تاسیسات و نظارت بر نگهداشت
  •      کاردان تاسیسات

 

حدود وظایف و اختیارات شامل : 

   رئیس اداره نگهداشت منابع :

تهیه و تنظیم برنامه تعمیرات اساسی واحد های تابعه

بررسی نقشه های اجرایی و دستور کارهای تنظیم شده حوزه نگهداشت منابع

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کارهای پیمانکاران و مشاوران حوزه نگهداشت منابع

رسیدگی به صورت وضعیتهای پیمانکاران نگهداشت منابع

برگزاری جلسات هماهنگی با سایر واحدهای مدیریت

بررسی و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه منابع مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش

شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه ها

شرکت در کمیسیون های فنی

تهیه و تنظیم اسناد مناقصه مرتبط به واحد نگهداشت

برنامه ریزی به منظور بازدید دوره ای از پروژه های در دست اجرا

برنامه ریزی تقسیم کار بین کارشناسان گروه و ابلاغ شرح وظایف و نظارت و ارزیابی بر عملکرد آنها

برنامه ریزی جهت شرکت در جلسات موضوعی مرتبط با واحد نگهداشت با هماهنگی مدیریت

برنامه ریزی به منظور ارتقا دانش فنی کارشناسان گروه نگهداشت و بهره مندی از فناوریهای  نوین

ارائه آموزش به همکاران

برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسات مشترک دوره ای با مسئولین محترم مراکز در خصوص رفع مشکلات

برنامه ریزی و نظارت در اجرای برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت پروژه های نگهداشت منابع

 

      کارشناس مسئول اداره نگهداشت منابع :

برگزاری جلسات هماهنگی با سایر واحدهای مدیریت توسعه

شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه ها

تهیه و تنظیم اسناد مناقصه مرتبط به واحد نگهداشت

تهیه و تنظیم و کنترل و برنامه ریزی  تعمیرات اساسی واحد های تابعه

تهیه و تنظیم برنامه تعمیرات اساسی واحد های تابعه

نظارت بر روند اجرایی عملیات نگهداشت منابع

برنامه ریزی جهت شرکت در جلسات موضوعی مرتبط با واحد نگهداشت با هماهنگی مدیریت

تنظیم دستورکار و رسیدگی به صورتجلسات تنظیمی پروژه ها

نظارت بر اجرای کارهای پیمانکاران و مشاوران طرحها

رسیدگی به صورت وضعیتهای پیمانکاران نگهداشت منابع

بررسی و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه منابع مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش

نظارت بر اجرای برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت پروژه های نگهداشت بیمارستانها

بررسی نقشه های فاز یک و دو و دفترچه برآورد ریالی و دستور کارهای تنظیمی مهندسین مشاور

   

       کارشناس اداره نگهداشت منابع :

بررسی نقشه های اجرایی و دستور کارهای تنظیم شده توسط مشاوران

نظارت بر اجرای کارهای مربوط به نگهداشت پیمانکاران و مشاوران طرحها

تهیه و تنظیم و کنترل و برنامه ریزی  تعمیرات اساسی واحد های تابعه

رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران

تهیه نقشه های اجرایی پروژه های نگهداشت

شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه های نگهداشت

ارائه جزییات اجرایی نگهداشت منابع

محاسبه و برآورد قیمت نگهداشت منابع و تعمیرات

تهیه و تنظیم استانداردهای نگهداشت منابع

ارزیابی و بکارگیری تکنولوژی های نوین نگهداشت و بهره وری منابع جهت کارایی بهتر و مصرف انرژی کمتر

تهیه دستور العمل های لازم در رابطه با نگهداری و نگهداری پیشگیرانه

 ارائه خدمات مشاوره در خصوص واحدهای تابعه

تهیه مشخصات فنی نگهداشت منابع جهت برگزاری مناقصات

مکاتبات اداری فنی مربوط به پروژه های در دست اقدام

شرکت در جلسات مختلف مربوط به پروژه های در دست اقدام

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست