×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
آغاز عملیات احداث بیمارستان 96 تختخوابی پیشوا
مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه

آغاز عملیات احداث بیمارستان 96 تختخوابی پیشوا

پیرو بازدید مقام محترم ریاست جمهوری از محل بیمارستان 96 تختخوابی شهرستان پیشوا و دستور موکد ایشان بر شروع عملیات اجرایی پروژه مذکور در اسرع وقت، پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار ذیصلاح، کارگاه به پیمانکار تحویل و عملیات عمرانی آن آغاز گردید.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست