×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اداره نظارت بر طرح های عمرانی

شماره تماس داخلی

عنوان پست سازمانی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

104

رئیس اداره

کارشناسی ارشد  - عمران

مهندس شبیر شاهرخی

-

کارشناس ساختمان

کارشناسی - عمران

مهندس مجید یعقوبی

112

کارشناس ساختمان

کارشناسی- تکنولوژی ساختمان

مهندس کمال جعفری

106

کارشناس عمران

کارشناسی- عمران

مهندس ایمان گودرزی

108

کارشناس ساختمان

کارشناسی ارشد- عمران

مهندس مهسا یادگاری

-

کارشناس ساختمان

کارشناسی- عمران

مهندس محمد رضا صمدی

113

کارشناس ساختمان

کارشناسی- عمران

مهندس  مسعود عباسی

118

کارشناس ساختمان

کارشناسی- عمران

مهندس مهدی پاک زاد

-

کارشناس ساختمان

کارشناسی ارشد- تکنولوژی ساختمان

میثم رضایی

 

اداره نگهداشت منابع

شماره تماس داخلی

عنوان پست سازمانی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

105

رئیس اداره

کارشناسی- برق

مهندس محسن تحیری

113

کارشناس مسئول تاسیسات

کارشناسی - تاسیسات

مهندس سید محمد حسینی

118

کارشناس تاسیسات

کارشناسی ارشد - مکانیک

مهندس محمد خدادادی

-

کارشناس تاسیسات

کارشناسی تاسیسات

مهندس سعید جمالیان

120

کارشناس تاسیسات

کارشناسی - مکانیک

مهندس احسان ابراهیم نظری

119

کارشناس- برق

کارشناسی- برق

مهندس حسین عرب

114

کاردان برق

کارشناسی-  حسابداری

محمد گودرزفر

 

 

گروه طراحی

شماره تماس داخلی

عنوان پست سازمانی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

109

سرپرست گروه

کارشناسی ارشد - معماری

مهندس خاطره رضوانی

117

کارشناس ساختمان

کارشناسی ارشد - معماری

مهندس زهره ابراهیمی مطلق

111

کارشناس ساختمان

کارشناسی ارشد - معماری

مهندس امین رضا فرمان

 

گروه پیمان، رسیدگی و پشتیبانی فنی

شماره تماس داخلی

عنوان پست سازمانی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

107

سرپرست گروه

کارشناسی ارشد - مدیریت پروژه و ساخت

مهندس مسعود زمانیان

115

کارشناس راه  وساختمان

کارشناسی-  معماری

مهندس حمیدرضا صبوری

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست