×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه پیمان و رسیدگی شامل بخش های ذیل می باشد :

 رئیس گروه

کارشناس مسئول پیمان و رسیدگی

کارشناس پیمان و رسیدگی

 

رئیس گروه پیمان و رسیدگی و پشتیبانی فنی  :

 • رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی و مطالبات پیمانکاران مطابق با بخشنامه های ابلاغی
 • بررسی و تایید کلیه دستورکارها و صورتمجالس تنظیمی دستگاه نظارت
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام برآورد ریالی پروژه های عمرانی
 • امکان سنجی برای تدوین برنامه کاری احداث- تکمیل - توسعه و تجهیز مراکز تحت پوشش
 • بررسی و تایید مشخصات فنی و نوع مصالح ساختمانی مصرفی در پروژه های عمرانی
 • بررسی و اعلام نظر درباره نقشه هایی که توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران ارائه شده است.
 • برگزاری جلسات هماهنگی با سایر واحدهای مدیریت
 • بررسی و تصویب صورت مجالس کارگاهی ، آیتم های قیمت جدید و دستورکارهای ابلاغی ناظرین پروژه های عمرانی
 • عضویت در کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران
 • ارائه آموزش به همکاران
 • بررسی نقشه های اجرائی پروژه ها
 • هماهنگی برای اجرایی شدن طرحها و پروژه های در دست مطالعه 
 • کنترل و تایید حق الزحمه مهندسین مشاور طرحهای عمرانی در فازهای مختلف
 •  بررسی و اظهار نظر در خصوص تغییرات بوجود آمده در حین اجرای پروژه از جمله تغییر مشخصات فنی، قیمتهای جدید،      افزایش مدت پیمان، افزایش یا کاهش مبلغ قراردادها در چها رچوب ضوابط پیمان
 • بررسی سوابق پیمانکاران و مشاوران و انجام فراخوان برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین ذیصلاح جهت شرکت در مناقصات
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های فنی
 • بررسی و تایید دفترچه برآورد ریالی مهندسین مشاور پروژه های عمرانی
 • کنترل اسناد مناقصه پروژه های عمرانی قبل از برگزاری مناقصه
 • کنترل و تایید قراردادها و مکاتبات مربوط به مناقصات پروژه های عمرانی
 • کنترل و تایید مکاتبات مربوط به آزادسازی ضمانت نامه و سپرده پروژههای عمرانی باهماهنگی دستگاه نظارت
 • بررسی و تایید قراردادهای پیمانکاران و مشاورین
 • بررسی و تایید مکاتبات حقوقی پیمان های پروژه های عمرانی
 • برنامه ریزی به منظور ارتقا دانش فنی کارشناسان و بهره مندی از فناوریهای  نوین

 

 

کارشناس مسئول گروه پیمان و رسیدگی و پشتیبانی فنی  :

 • هماهنگی برای اجرایی شدن طرحها و پروژه های در دست مطالعه 
 • تعیین مشخصات فنی و نوع مصالح ساختمانی مصرفی در نازک کاری پروژه های عمرانی
 • بررسی نقشه های اجرائی پروژه ها
 • کنترل اسناد مناقصه پروژه های عمرانی قبل از برگزاری مناقصه
 • رسیدگی به صورت وضعیتهای موقت و قطعی و مطالبات پیمانکاران مطابق با بخشنامه های ابلاغی
 • بررسی و اعلام نظر درباره نقشه هایی که توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران ارائه شده است
 • بررسی سوابق پیمانکاران و مشاوران و انجام فراخوان برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین ذیصلاح جهت شرکت در مناقصات
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های فنی
 • عضویت در کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

 

کارشناس گروه پیمان و رسیدگی و پشتیبانی فنی  :

 • کنترل اسناد مناقصه پروژه ها عمرانی قبل از برگزاری مناقصه
 • تهیه و تنظیم قراردادها و مکاتبات مربوط به مناقصات پروژه های عمرانی
 • تهیه و تنظیم مکاتبات مربوط به آزادسازی ضمانت نامه و سپرده پروژههای عمرانی باهماهنگی دستگاه نظارت
 • عضویت در کمیته ارزیابی کیفی مناقصه گران
 • بررسی نقشه های اجرائی پروژه ها
 • بررسی و تصویب صورت مجالس کارگاهی ، آیتم های قیمت جدید و دستورکارهای ابلاغی ناظرین پروژه های عمرانی
 • هماهنگی برای اجرایی شدن طرحها و پروژه های در دست مطالعه 
 • تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاران و مشاورین
 • بررسی و اظهار نظر در خصوص تغییرات بوجود آمده در حین اجرای پروژه از جمله تغییر مشخصات فنی، قیمتهای جدید،     افزایش مدت پیمان، افزایش یا کاهش مبلغ قراردادها در چها رچوب ضوابط پیمان
 • بررسی و اعلام نظر درباره نقشه هایی که توسط مهندسین مشاور و پیمانکاران ارائه شده است
 • تهیه وتنظیم مکاتبات حقوقی پیمان های پروژه های عمرانی
 • رسیدگی به حق الزحمه مهندسین مشاور طرحهای عمرانی در فازهای مختلف
 •  بررسی سوابق پیمانکاران و مشاوران و انجام فراخوان برای انتخاب پیمانکاران و مشاورین ذیصلاح جهت شرکت در مناقصات
 • شرکت در جلسات و کمیسیون های فنی

 

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست