×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

گروه طراحی شامل بخش های ذیل می باشد :

     رئیس گروه

    کارشناس مسئول طراحی

   کارشناس طراحی

   نقشه کش

  نقشه بردار

 

وظایف و حدود اختیارات عبارتند از :

رئیس گروه طراحی :

برنامه ریزی  و نظارت بر برنامه فیزیکی پروژه ها در زمان طراحی پروژه های عمرانی

برداشت از فضا های واحد های تحت پوشش و تهیه فایل آن فضا جهت تهیه نقشه جدید

کنترل برداشت از وضع موجود فضاهای اجرا شده و انطباق آن با نقشه های مربوطه

جمع آوری و تنظیم اطلاعات پروژه های اجرا شده در سنوات گذشته

بررسی و تایید جزئیات اجرایی پروژه ها 

ارزیابی فضاهای فیزیکی واحدهای درمانی مراکز خصوصی از نظر تطبیق با استاندارد فضاهای درمان

بررسی و تایید نقشه های فاز یک و دو پروژه های عمرانی استانی(کوچک)

کنترل و تایید طراحی نقشه های فاز یک و دو پروژه های عمرانی ملی(بزرگ)

برگزاری جلسات هماهنگی با سایر واحدهای مدیریت

 پیگیری اخذ تایید طرح اولیه نقشه های با هماهنگی واحد بهره بردار از معاونت های بهداشتی و درمان به منظور مطابقت بااستانداردهای فضاهای درمانی

شرکت درجلسات ارزشیابی بیمارستانها و مراکز محدود خصوصی از نظر رعایت استانداردهای فیزیکی

بازدید و امکان سنجی تغییر کاربردی فضاهای بهداشتی درمانی و آموزشی واحدهای تابعه مطابق استانداردها و ضوابط فنی

برنامه ریزی به منظور ارتقا دانش فنی کارشناسان و بهره مندی از فناوریهای  نوین

 ارائه آموزش به همکاران

انجام سایر امور مربوطه

 

       کارشناس مسئول گروه  طراحی :

برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی

ایجاد هماهنگی جهت اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی

جمع آوری و تنظیم اطلاعات پروژه های اجرا شده در سنوات گذشته

بررسی و تایید جزئیات اجرایی پروژه ها 

تهیه گزارشات نهائی در خصوص پروژه های در دست اقدام

ارزیابی فضاهای فیزیکی واحدهای درمانی مراکز خصوصی از نظر تطبیق با استاندارد فضاهای درمان

بررسی و تایید نقشه های فاز یک و دو پروژه های عمرانی استانی(کوچک)

کنترل و تایید طراحی نقشه های فاز یک و دو پروژه های عمرانی ملی(بزرگ)

 بازدید و امکان سنجی تغییر کاربردی فضاهای بهداشتی درمانی و آموزشی واحدهای تابعه مطابق استانداردها و ضوابط فنی

 

      کارشناس گروه  طراحی : 

بررسی و تایید نقشه های فازیک و دو مهندسین مشاور

اصلاح و اظهار نظر نسبت به نقشه های طرحهای و پروژه های در دست اقدام

تهیه و تنظیم نقشه ها و طرحهای استاندارد

 طراحی نقشه های فاز یک و دو پروژه های عمرانی استانی(کوچک)

کنترل طراحی نقشه های فاز یک و دو پروژه های عمرانی ملی (بزرگ)

برداشت وضع موجود بناهای ساخته شده و انطباق آن با نقشه های مربوطه

بررسی و مقایسه طرح ها با استاندارد های موجود

بازدید و امکان سنجی تغییر کاربردی فضاهای بهداشتی درمانی و آموزشی واحدهای تابعه مطابق استانداردها و ضوابط فنی

استفاده از نرم افزارهای تخصصی در طراحی

برگزاری جلسات رفع مشکلات موجود در پروژه ها با پیمانکاران مربوطه

انجام سایر امور محوله

 

           نقشه کش و نقشه بردار :

برداشت وضع موجود ساختمانها موجود جهت تهیه نقشه

برداشت کدهای ارتفاعی سایتهای طرحهای عمرانی

نقشه برداری مسیرهای لوله کشی

ترسیم نقشه ها

حفظ و نگهداری نقشه ها

کپی کردن نقشه ها

انجام سایر امور محوطه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست